Privacy en cookies

De provincie Groningen volgt de regelgeving in de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018). Als overheid gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en digitale data. Uw gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt.

U bezoekt onze website zonder dat wij weten wie u bent. Gedurende uw bezoek aan en gebruik van de website verzamelen we algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. U kunt hier meer over lezen in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt om u goed van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens

De provincie Groningen verwerkt persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres of een bankrekeningnummer. Die gegevens zijn nodig, bijvoorbeeld omdat u een vergunning of een subsidie hebt aangevraagd, een bezwaarschrift hebt ingediend of een vraag aan de provincie hebt gesteld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen en op welke manier u van uw rechten gebruik kunt maken.

Waarvoor verwerkt de provincie persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens onder meer voor:

 • aanvragen voor subsidies, toestemmingen (bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing), koninklijke onderscheidingen, informatieverzoeken, burgerinitiatieven of referenda;
 • wettelijk voorgeschreven meldingen of kennisgevingen;
 • bezwaarschriften en administratieve beroepschriften;
 • klachten;
 • privaatrechtelijke overeenkomsten;
 • archiefdoeleinden;
 • samenstelling van het provinciaal bestuur, verbonden partijen en adviescommissies;
 • werving en selectie van personeel en stagiaires;
 • samenstellen van bezoekersstatistieken van de website;
 • nieuwsbrieven;
 • meer algemene correspondentie.

Hoe komen we aan uw gegevens?

Meestal werken we op basis van de gegevens die u zelf aanlevert. Voor bepaalde diensten ontvangen we uw gegevens van instellingen die in opdracht van de provincie werken, zoals het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) of de Omgevingsdienst Groningen (ODG). We raadplegen het Kadaster of het Handelsregister als we deze specifieke gegevens nodig hebben voor de uitoefening van onze publieke taken. Soms mogen wij uw gegevens op juistheid controleren door middel van het raadplegen van de Basisregistratie Personen. Wanneer dat mag leest u in het besluit van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen de medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We beperken de toegang tot persoonsgegevens door autorisatie te verlenen op basis van de rol die deze medewerkers vervullen.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dat moet, bijvoorbeeld als we daarvan afhankelijk zijn voor het uitvoeren van taken, op basis van wet of een uitspraak van de rechter. Als we gegevens delen doen we dat onder de voorwaarde dat er passende beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen. Dat geldt ook voor doorgifte van gegevens naar landen die niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen, maar ons uitgangspunt is dat we dat niet doen. Als we andere partijen inschakelen voor onderzoek of enquêtes waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn zorgen we ervoor dat u niet als persoon herleidbaar bent. We anonimiseren de gegevens. Als dat niet mogelijk is vragen we altijd om uw toestemming.

Toestemming

Als u toestemming hebt verleend voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt contact opnemen met de provincie Groningen: 050 – 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Website en cookies

U bezoekt onze websites zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een klein bestand (een cookie) met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw (aan)vraag te kunnen geven. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Dit geldt voor alle websites in het beheer van de provincie Groningen.

Google Analytics

We verzamelen algemene gebruiksgegevens om de website te verbeteren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Daarvoor gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dat doen we op de volgende manier:

 • We maken gebruik van Google Analytics-cookies. Daarmee krijgen we inzicht in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Met deze statistieken verbeteren we onze website.
 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 • De Google-Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Google Analytics. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar personen wordt uitgesloten.
 • De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics hebben wij uitgezet. Dat betekent dat we Google geen toestemming geven om gegevens van onze websitebezoekers voor eigen doeleinden te gebruiken.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Concernfunctionaris Informatiebeveiliging. Deze kunt u bereiken via 050 – 316 49 11 of info@provinciegroningen.nl.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. De kaders hiervoor worden gegeven in de Uitvoeringswet AVG, de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke gegevens we van u hebben kunt u contact met ons opnemen.
U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke gegevens we van u hebben en wat we er mee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde gegevens;
 • het intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Als u contact hierover met ons opneemt, let er dan op dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen.

Hebt u nog vragen?

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u tijdens kantooruren bellen met 050 – 316 49 11 of mailen naar info@provinciegroningen.nl. U wordt dan in contact gebracht met de juiste persoon.

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen. Een klacht kunt u direct online indienen.

U kunt ook bij de Autoriteit persoonsgegevens een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de provincie.

Volgend jaar een route met jouw toffe idee?
Wat vind je van de Kinderfietsroute? Heb je een tof idee voor de kinderfietsroute volgend jaar? Laat het ons weten! We gebruiken de tofste ideeën voor het nieuwe thema volgend jaar!